مدیریت صفحه اینستاگرام صاپتیک

مدیریت صفحه اینستاگرام صاپتیک

خدمات ارائه شده:

تدوین استراتژی و سناریو

تولید محتوای تصویری و متنی برای 170 پست در مدت زمان 17 ماه

تولید محتوای تصویری و متنی برای 1000 استوری در مدت زمان 17 ماه

کپی رایتینگ

مدیریت پیج

ادمینی اینستاگرام


تاریخ انجام پروژه:

از آذر ماه 1400 تا کنون


به سفارش:

شرکت بینافناور اطلس ایرانیان (صاپتیک)

با اعـلام نیــروی هوایــی ارتــش مبنــی بــر اســتفاده از پرتوهــای لیــزری بــر علیــه خلبان هــا در جنگ هــای هوایــی، عینــک هــای ایمنــی لیــزر بــا فریــم خلبانــی در شــرکت صنایــع الکترواپتیــک صاایــران متولـد شـدند. این محصولات که شامل انواع عینک های افتابی و طبی هستند به اسم “صاپتیک” در بازارهای جهانی راه یافتند تا نمایش جلوه ای از اتحاد دانش فنی صاپا و دانش اپتیک باشند. این برند در حال حاضر علاوه بر به کارگیری دانـش و فـن پیـاده سـازی یـک عدســی ســالم و ایمــن توســط نخبــگان، اصول زیبایی را نیز در تولید رعایت می کند که این امر باعث شده تا از برترین های این عرصه محسوب شود. صاپتیک با هدف معرفی تنوع محصولات، رشد دادن برند و گسترش بازار فروش، فعالیت جدی خود را در فضای اینستاگرام آغاز کرد. از ابتدا سعی بر آن بود که محصولات با اتخاذ ایده های مختلف و خلاق نمایش داده شوند.چه به صورت کلی و چه در جزئی ترین ویژگی ها. ضمن آن که یکی از نقاط تمایز صاپتیک حضور پررنگ این برند در فضاهای نظامی و ارتشی ست و بخشی از برنامه تبلیغات نیز برای تاکید بر این نکته تنظیم شد. عکاسی از محصولات در فضاهای نظامی، نمایش نقش عینک ها در مشاغل این حوزه و توجه بیشتر به سلیقه مخاطبین نظامی و ارتشی پیج از این دسته برنامه ها بود. همچنین صاپتیک افتخار میکند که اولین برند ملی تولید عینک به صورت حرفه ای است و این مورد نیز در تولید محتوا و برنامه ریزی پیش برد پیج، حائز اهمیت قرار گرفت.

از شروع پروژه تا کنون....

Profile visit grow

% 651

Inpression grow

% 77.1

Interaction grow

% 26000

Reach grow

% 7291

Like grow

% 296

Follower grow

% 16

طراحی پست
با موضوع نوروز

فضاسازی با کمک عینک های برند برای اعلام تحویل سال و تبریک نوروز

طراحی پست
عکاسی چیدمان و دکوراتیو

در راستای معرفی تنوع مدل ها و تسهیل انتخاب مدل برای مخاطبین

طراحی پست
عکاسی لایف استایل

طراحی پست
عکاسی لایف استایل با تاکید بیشتر بر معرفی عینک های برند

طراحی پست
عکاسی لایف استایل / نظامی و ارتشی

طراحی پست
ویدئو تیزر تحت عنوان خط تولید عینک های صاایران

طراحی استوری
با موضوع مناسبتی

معرفی خط تولید و گزارش

معرفی محصولات

طراحی استوری
با موضوع تعاملی

طراحی استوری
با موضوع توصیه های صاپتیک

کاورهایلایت ها

کپی رایتینگ

home made طراحی و برگزاری کمپین

برگزاری مسابقات