پروژه انتخاب اسم،طراحی لوگو و هویت بصری سات
هویت بصری صنایع سنگ سات
پاییز 98
2 1
3 1
3 Copy
3b
4 1
4 Copy
5 2
6 1
7
8
9
10
11
12
13
14
13 Copy
14 Copy
15
16
17
18
19 1
20
21 2
22