پروژه انتخاب اسم،طراحی لوگو و هویت بصری برند دکتر مریم خسروی
هویت بصری دکتر مریم خسروی(متخصص طب فیزیکی)
زمستان 98
2 3
3 1 2
3 2 2
4 4
5 3
6 2
7 1
8 1
9 1
10 1
11 1
12 1
13 2
14 2
15 1
16 1
17 2
18 2
18 1
19 2
19 1 1
20 1
21 2 1
22 2
22 1
21 1 scaled