طراحی لوگو دنده تراش پیمان(کارخانه تولید چرخدنده های صنعتی)
2 2 1
2 1 3
3 1
5 5
4 6
6 4
7 5
8 6
9 1